قدرت گرفته از وردپرس فارسی

→ بازگشت به کری مووی

شخصی همه شب بر سر بیمار گریست      چون روز شد او بمرد و بیمار بِزیست
حضرت سعدی